CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Kozocom Inc. (Bên dưới đây sẽ gọi là công ty chúng tôi), tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định khác có liên quan, đồng thời chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ và xử lý thông tin như thông tin cá nhân một cách hợp lý, và chúng tôi xử lý thông tin cá nhân theo như nội dung bên dưới đây.

Điều 1 (Ứng dụng)

Chính sách Bảo mật này (dưới đây là "Chính sách") áp dụng liên quan đến sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp trong dịch vụ của chúng tôi được liên kết với dịch vụ cung cấp bởi các bên thứ ba không phải là công ty chúng tôi (sau đây gọi là "dịch vụ liên kết"), thì các quy định của Chính sách này không áp dụng.

Điều 2 (Thông tin chúng tôi có được, và phương thức lấy thông tin đó)

 1. Đối với các dịch vụ trong công ty chúng tôi sẽ theo quy định như dưới đây, sẽ có thể lấy thông tin người dùng bao gồm thông tin cá nhân (thông tin cá nhân được định nghĩa tại mục 1 điều 2 Luật Bảo vệ thông tin các nhân).
  1. (1) Thông tin được cung cấp bởi người dùng
   Để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty chúng tôi thu thập thông tin: tên người dùng, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, mail, số điện thoại.
 2. Khi có được thông tin của người dùng, công ty chúng tôi đảm bảo không được sử dụng bất chính, sai trái khác, mà sẽ thu thập thông tin một cách hợp lý. Nếu chúng tôi có được thông tin của người dùng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài việc người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo trước về mục đích sử dụng.

Điều 3 (Mục đích sử dụng)

 1. Thông qua việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin và xử lý thông tin người dùng đúng cách trong phạm vi các mục đích sau. Chúng tôi không sử dụng thông tin ngoài phạm vi của các mục đích sử dụng mà không được sự đồng ý của người dùng.
  1. (1) Cung cấp, duy trì, cải tiến các dịch vụ của chúng tôi
   ・Nhằm mục đích nâng cao tiện ích dịch vụ của chúng tôi
  2. (2) Thông báo đến người dùng, thực hiện đối ứng, v.v...
   ・Để cải thiện sự tiện lợi của các dịch vụ của chúng tôi
  3. (3) Cung cấp bên thứ 3
   ・Nhằm mục đích nâng cao tiện ích dịch vụ của chúng tôi
 2. Công ty chúng tôi có thể thay đổi mục đích sử dụng mục bên trên, tính liên kết mục đích sử dụng bên trên, trong phạm cho phép hợp lý nhất, trường hợp nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo, hoặc đăng trên web do công ty chúng tôi điều hành, hoặc đăng thông tin trên các phương tiện khác.

Điều 4 (Cung cấp cho bên thứ ba)

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người dùng, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

Điều 5 (Ủy thác xử lý thông tin cá nhân)

Chúng tôi có thể uỷ thác việc xử lý toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân thu được từ người dùng cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Trong trường hợp này, công ty sẽ ký trước một thỏa thuận bảo mật, v.v ... theo chính sách này với bên thứ ba trước và sẽ tiến hành giám sát cần thiết và thích hợp để bên thứ ba có thể đảm bảo quản lý bảo mật thông tin phù hợp.

Điều 6 (Sử dụng chung)

Công ty có thể cùng sử dụng thông tin cá nhân thu được từ người dùng với các công ty liên kết và các bên thứ ba khác trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên kết. Trong trường hợp này, công ty phải tiết lộ trước các mục thông tin sẽ được sử dụng chung, phạm vi của những người sử dụng chung, mục đích sử dụng của những người sử dụng, tên và chức danh của người chịu trách nhiệm về việc quản lý thông tin tương ứng sẽ được công khai.

Điều 7 (Hệ thống quản lý an toàn)

 1. Để ngăn ngừa rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin người dùng và để bảo vệ thông tin người dùng khác, công ty thực hiện hạn chế truy cập vào tệp thông tin cá nhân, giới hạn chủ sở hữu quyền truy cập ở mức tối thiểu cần thiết và ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài. Chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để quản lý an toàn thông tin người dùng, chẳng hạn như giới thiệu phần mềm bảo mật để ngăn chặn truy cập.
 2. Công ty sẽ cử người phụ trách quản lý thông tin người dùng, liên tục cải tiến để quản lý đúng thông tin người dùng.

Điều 8 (Người dùng có quyền tiết lộ và chỉnh sửa thông tin cá nhân)

Đối với các hành động như tiết lộ, chỉnh sửa, xóa hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân trên các dịch vụ của chúng tôi (sau đây gọi là "tiết lộ" v.v...), thì vui lòng liên hệ theo địa chỉ được quy định tại Điều 10. Tuy nhiên, nếu công ty chúng tôi không thể thực hiện các nghĩa vụ này do Luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật khác, nếu cùng một yêu cầu được lặp lại nhiều lần mà không có lý do chính đáng, hoặc nếu yêu cầu công việc kỹ thuật quá mức thì các thủ tục này có thể không thực hiện được.

Điều 9 (Các thay đổi đối với chính sách này)

Công ty có thể thay đổi chính sách này theo thời gian khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về chính sách đã sửa đổi bằng cách đăng nó trên dịch vụ của chúng tôi, trên trang web do công ty chúng tôi điều hành, hoặc bằng các phương pháp dễ hiểu khác.

Điều 10 (liên hệ)

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi, khiếu nại, hoặc các yêu cầu khác liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin người dùng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi qua e-mail. Ngoài ra, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.

Những câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân và người dùng khác thì hãy liên hệ đến địa chỉ bên dưới

Email : info@kozo-japan.com

Thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2019